בספר שו"ת והשיב משה חלק או"ח סימן כ"ח דן במי שאכל מצה בערב פסח בשוגג, האם יברך ברכת המזון, שהרי ישנה הלכה בידינו, שמי שאוכל דבר איסור אינו מברך עליו לא בתחילה ולא בסוף, וכמו שכתב הרמב"ם פרק א מהלכות ברכות הלכה יט וכן פסק מרן בשולחן ערוך סימן קצו ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב

אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש.

4
אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ובשבוע הבא ביום ראשון ממוצאי שבת , יחול יום תשעה באב

אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

ובזמנינו מצויות ברוך ה' בשוק מצות עבודת יד עגולות אשר נעשות עבור ליל הסדר תחת השגחה קפדנית, וניתן לרכוש ממצות אלו לליל הסדר.

אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה
אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר
אכילת מצה וסעודה בערב פסח : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ולכן להלכה אדם שבטעות אכל מצה בערב פסח, צריך לברך ברכת המזון