או, שהנימוקים המיוחדים להפעלת סעיף 8 2 מתייחסים רק להיבט הכלכלי-רכושי ולא להיבטים אחרים ראה בית המשפט או בית הדין כי לצורך ביצוע איזון המשאבים יש למכור דירה המשמשת למגורי בני הזוג או למגורי ילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם, לא יורה על ביצוע המכירה והיא תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט או בית הדין כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצורכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצורכיהם, לתקופה שיקבע
הסכם ממון הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם להלן - הסכם ממון , ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב גם בית המשפט לענייני משפחה מכניס את גורם האשם אל הפסיקה, בהתייחסו לאלימות במשפחה ולהברחת רכוש, כפי שיפורט להלן

חזקת השיתוף בין בני זוג (מושג)

על מי חלה חזקת השיתוף? כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד.

5
חוק יחסי ממון בין בני זוג
ה בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לא תידחה או תימחק בשל כך שטרם חלפה שנה מיום שנפתח הליך כאמור בסעיף קטן א 1 ב , ובית המשפט או בית הדין רשאי לעכב את הדיון בבקשה כאמור
חוק יחסי ממון בין בני זוג,
החוק קובע כי כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מהרכוש המשותף, למעט נכסים שהיו ברשותם לפני החתונה, או שהתקבלו בירושה
שוויון וצדק בחלוקת הרכוש
לאחר הנישואין, העבירה האישה לבעלה, מחצית מן הזכויות בדירה והיום היא רשומה על שם שניהם
השוויון החל אינו שוויון פורמאלי אלא מהותי על מנת לשמור על זכויות הסכם הממון, רשאי בית המשפט לנקוט בפעולות שאינם מוסכמות על שני הצדדים ולהפעיל אמצעים כמו דרישה על מתן ערובה
בתי המשפט ובתי הדין, יכולים היום ליצור שוויון מהותי בין בני זוג אשר עוזבים את הנשואין, במקום השוויון הפורמלי אשר קובע חלוקת נכסים מחצה על מחצה, מה שעלול להותיר אחד מבני הזוג, במצב כלכלי קשה ביותר, בצאתו מן הנישואין זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת

חוק יחסי

תיקון מס' 2 תשנ"ה-1995 ג1 הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

10
חוק יחסי
גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת
חוק יחסי
ד בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים רשאי לעכב את ביצועו אם סבר כי המבקש פועל בחוסר תום לב בעניין התרת הנישואין; ואולם לא יראו סירוב של המבקש לוותר על זכויות שהוא או ילדו זכאים להן על פי דין, כחוסר תום לב
אנציקלופדיה יהודית דעת
בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש
החוק ובתי הדין א חוק זה אינו בא לשנות מסמכות שיפוטם של בתי הדין הדתיים כמו כן החובות של האישה הם לא באחריות הבעל ולהפך
אישור לפעולה טעונת הסכמה היתה פעולה של אחד מבני הזוג טעונה, לפי הסכם ממון או לפי צו בהתאם לסעיף 2 11 , הסכמת בן הזוג השני ואותו בן זוג סירב להסכים, רשאי בית המשפט או בית הדין לאשר את הפעולה אם ראה שהסירוב היה שרירותי; לא יכול היה בן הזוג השני להביע דעתו או שלא היתה אפשרות סבירה לברר דעתו, רשאי בית המשפט או בית הדין לאשר את הפעולה אם ראה שהיא לטובת המשפחה חלוקת הרכוש של נכסים אישיים מתאפשרת עוד לפני מתן הגט, הזכות יכולה להתממש במקרים הבאים: שנה לאחר הליכי התרת הנישואין, או שנה לאחר הגשת תביעה לחלוקת רכוש, או אם בני הזוג חיים בנפרד בתקופה של תשעה חודשים, אפילו אם הם גרים תחת קורת גג אחת

שוויון וצדק בחלוקת הרכוש

נ בית המשפט קמא ציין, כי בארה"ב עילה זו מוכרת לאור תיאוריית ה"אשם בגירושין"; ראו: אריאל רוזן צבי, יחסי ממון בין בני זוג, עמ' 27, 28 ואילך.

23
חוק יחסי
חזקת השיתוף בין בני זוג (מושג)
למידע נוסף ראו חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01
חוק יחסי ממון בין בני זוג
ג בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" - לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות