אך לעניין צדקה ומתנות עניים, הניתנים בהתנדבות, אף שקביעת רף העוני אינה נמדדת בהכרח בכסף זמין, בכל זאת לא חייבו חכמים את העני למכור את כליו מפאת עוגמת הנפש הכרוכה בדבר והכל לפי פרנסת ביתו, כדפירש רבנו אפרים זצ"ל
הרב , בחיבור מקיף שהקדיש לעניין זה בשם "קו התאריך הישראלי" , טען שקו התאריך נוהג לפי המנהג המקובל בכל מקום ומקום הפרשנות המקובלת לשיטתו היא שקו התאריך ההלכתי נמצא במרחק 90° מזרחה ל

קו ההלכה הספרדי

את דבריו ביסס הוא על דברי הגמרא מנחות סה, ב "וספרתם לכם, תנו רבנן שתהא ספירה לכל אחד ואחד".

6
קו ההלכה הספרדי
הגדרה זו אינה קבועה, אלא הערכה של הצרכים הקיומיים לפי המקום והזמן
קו ההלכה הספרדי
חלק מרבני זמנו חלקו עליו בעניין זה
קו ההלכה הספרדי
שנאמר "כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו"
בהלכה, יש המקבלים את קו התאריך הבינלאומי כקו התאריך לעניינים הלכתיים, ויש הקובעים קווים אחרים כמו כן, המדידה בהלכה היא רב-ממדית, המביאה בחשבון לא רק את עושרו המוחלט של האדם אלא גם את יכולתו להרוויח
ה חולק על סברה זו וטוען ששיטת 90° אינה מבוססת על אי ידיעת היישוב התחתון אמנם כל מי שבים מעבר ל-90 מעלות מא"י תמיד הוא בצד השני של הקו

קו ההלכה הספרדי

מכאן שלפי הרמב"ם, מצוות הצדקה תלויה בצרכיו של כל עני לגופו, ואין כלל "קו עוני" מוחלט.

קו התאריך בהלכה
כל ה מסכימים שיש גבול מסוים שמעליו אסור לקחת צדקה, וכפי שכתב : "ודאי מי שאינו צריך ונוטל, גוזל עניים, שהרי אותו בעל-הבית שנתן לו - לא ייתן לעני אחר, שאומר 'כבר נתתי לאחר', נמצא אותו שלקח - גזלו לזה
בתי הוראה בטלפון לשאלות בהלכה
כך נמנעות בעיות כגון חציית קו התאריך את היבשה, או שינוי מהמנהג הקדום במקום
זמני תפילות
נושא נוסף המושפע על ידי קו התאריך הוא