במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע מייסד, שותף ומנהל בחברת הייעוץ TAXPERTS בע"מ — מחלקת המסים שלך, העוסקת במתן מגוון פתרונות מיסוי מתקדמים
האתר מופעל באמצעות חברת 'דטה חוק ומשפט בע"מ', להלן: "החברה" כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

עבד ברשות המסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים.

14
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
זכויות יוצרים ושימוש זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה
חישובים משפטיים
ההנחות הניתנות ע"י החברה במסגרת המבצעים מתבססות על מחירון החברה למוצרים השונים
חשבים ה.פ.ס מידע עסקי
האם יש אפשרות שבמס הכנסה יבטלו את הריבית אם נגיש בקשה לכך? אין החברה אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד
יתרה מכך, סעיף ' ל קובע שאם אותו נישום ישלם את ההפרש המגיע ממנו בחודש הראשון ינואר שלאחר תום אותה שנת מס, הוא יהיה פטור מריבית והצמדה ובהתאמה יהיה פטור מ-50% ריבית והצמדה אם ישלם את חובו בפברואר ו-25% אם ישלם את חובו במארס מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר
משום כך, אם לדעת הנישום יש סיבה ראויה לכך, יש מקום כי יגיש בקשה זו להקלה שיעור הריבית קבוע בסעיף ל ועומד על 4% לשנה

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי

עו"ד משה גבע משיב: סעיף ל, התשכ"א-1961 להלן: "ה" קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום.

4
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע
מחשבון לחישובי פסיקת ריבית והצמדה
המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד
חוק פסיקת ריבית והצמדה
לדעתי, הרציונל לחיוב בריבית גם כאשר הדוח מוגש בזמן נעוץ בכך שחובתו של נישום לשלם במהלך השנה את מלוא המס הנדרש ממנו