משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש חלקם או כולם המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית
השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה המשתמש מסכים ומאשר ו- Sun Clinic מתחייבת, כי היא תעשה בנתונים שיצטברו אצלה שימוש הוגן, סביר ובהתאם להוראות כל דין

צרו קשר עם Sun Clinic

.

19
צרו קשר עם Sun Clinic
בין היתר, המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר: 8
צרו קשר עם Sun Clinic
Sun Clinic תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת
צרו קשר עם Sun Clinic
אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי Sun Clinic, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו
לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש
מובהר בזאת, כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם בין היתר, Sun Clinic שומרת לעצמה את הזכות: 12

צרו קשר עם Sun Clinic

Sun Clinic לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

27
צרו קשר עם Sun Clinic
כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את המשתמשים בתוך 10 ימים מיום פרסומם של תנאי השימוש המתוקנים באתר
צרו קשר עם Sun Clinic
המשתמש מתחייב, כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת
צרו קשר עם Sun Clinic

צרו קשר עם Sun Clinic

.

15
צרו קשר עם Sun Clinic
צרו קשר עם Sun Clinic
צרו קשר עם Sun Clinic