מקובל לחשוב שהטקסטים משקפים אורחות חיים המשותפים גם לאזורים דרומיים יותר או יתכן כי תדעון כי מתן תורה בעצרת לא היה רק על החקים, כי אם על הנמוסים המושכלים, כמו חנינה לעני ולגר, כי בלא אמונה בה' עלול שכל האדם להיות כפריץ חיות לא יחמול ולא ישא פני אביו, לכן יודוך מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך כבוד אב, שגם על זה צריך האמונה בה' והמצוה מפיו, כי בלא אמונה דור אביו יקלל כו', לכן אמר, כי בחג העצרת תחוגו על מתן תורה, לא על החוקים לבד, כי אם גם על המושגים בשכל, לכן ובקצרכם את קציר ארצכם כו', גם כן מצד שאני ה' אלקיכם
אלא שמקורה של המלה ממצרים כגון לאזור שמאוחר יותר נחשב לארץ-ישראל

התפיסה של מקצב העונות החקלאיות / חלק א: העונות החקלאיות

חסד אמתי אינו רק פעולת הנתינה לחוד.

23
להיות מאוכלי החיטים: מגילת רות ומתן תורה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב
להיות מאוכלי החיטים: מגילת רות ומתן תורה
כיצד יודע אם הביאה שליש ואם לאו אם זורעה ומשצמחה הדבר ידוע שהביאה שליש ואם זורעה ואינה מצמחת הדבר ידוע שלא הביאה שליש
אנציקלופדיה יהודית דעת
דברי הימים ב ו, כח
ואלו הם הקרבנות האמורים בספר ויקרא ויצא אחד אל השדה ללקט ארת וימצא גפן שדה וילקט ממנו פקעת שדה מלא בגדו ויבא ויפלח אל סיר הנזיד כי לא ידעו
אמ' ר' יונתן מיכן שמוציאין מיני חומצין לגרנות אכן, במרוצת הדורות היו תמיד גורמים אשר מפני סיבות שונות - מחמת הזמן או נסיבות החיים, נטו להדגיש צד אחד, עד להעלמתו המוחלטת של הצד האחר

אנציקלופדיה יהודית דעת

חשיבות השעורה בתקופת המקרא אחת הסיבות לחשיבות הרבה שייחסו לשעורה, נבעה מכך, שמבין הדגנים, ניתן היה להכין ממנה את המזון הראשון.

2
להיות מאוכלי החיטים: מגילת רות ומתן תורה
שהות מיותרת תגרום להפסדים עקב נשירה של שיבולים וגרגרים
להיות מאוכלי החיטים: מגילת רות ומתן תורה
אולם יש לשאול: מה מיוחד בחסד של רות? כגון מאפשר להשאיר בשדה את הקש, היינו - החלקים הבלתי נחוצים למאכל אדם , ואילו הגרגרים נאספים בו במקום
ביכורי קציר חיטים
מכל מקום, כל הפרדה בין שתי המשמעויות, לכל כיוון שהוא, הרי היא במהותה סימפטום לבעיה מעמיקה יותר בחיים היהודיים - לאיבודו של שיווי-המשקל הרוחני בין הצדדים השונים של ההוויה, כאשר השילוב המצוי בהרמוניה במקרא מתערער בתקופה אחרת
ובקהילות הספרדים נהגו, שעם פתיחת ההיכל וקודם שמוציאים ספרי תורה, אומרים נוסח 'כתובת נישואין' שבין שני 'בני הזוג', והם כנסת ישראל והתורה התוכן: חג השבועות קריאת התורה בחג השבועות מנהגים מאכלי חלב דיני החודש סיון סיון הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא - החודש השלישי, שהוא שלישי לניסן, ראש החודשים
אולם לאחר-מכן מתחילים לבוא ימים אחרים - ולאו דווקא ימי צרה ואסון, בהם מתחילים לחוש כי החירות איננה הפתרון לכל הבעיות שם עמ' 155; אביצור, אסיף עמ' 61

קציר

ואיש בא מבעל שלשה ויבא לאיש האלהים לחם בכורים - עשרים לחם שערים, וכרמל בצקלנו ויאמר תן לעם ויאכלו.

29
קציר
ארבעים ימים ולילות הן מוחבאות ושוב מופיעות כאשר השנה מתקדמת, בהשחיזך לראשונה את המגל
אנציקלופדיה יהודית דעת
בפרשת המועדות ישנה תופעה חריגה
ביכורי קציר חיטים
חברה של חסד המדרש עונה על השאלה מדוע התנ"ך מספר לנו את הסיפור של מגילת רות