על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם

ספונסר

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

4
ספונסר
בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו
ספונסר
שינויים באתר והפסקת השירות החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש
תעודות סל ETF
מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים והחברה אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד ספונסר אינה אחראית על שערי ניירות הערך, חישוב השערים ,חישוב התשואות , זמינות האתר והמידע בו, הגישה אליו ולגבי כל תקלה או פגם בתוכנה המפעילה אותו
אין להסתמך על האתר כמקור יחיד לשמירת תכנים בלעדיים פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה

משחק משקיעים השנתי

קניין רוחני כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם.

3
משחק משקיעים השנתי
אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר ספונסר, יוכל לפנות בכל עת לכתובת האלקטרונית sponser sponser
תעודות סל ETF
החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת — היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו
ספונסר
אתר ספונסר משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, במידה ותינתן באתר מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר
עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים האתר מנוהל ומופעל על-ידי ספונסר נ

תעודות סל ETF

בעלי האתר מסירים מעצמם כל סוג של אחריות אשר נובעת משימוש לרעה אשר נעשה בקבצים המועלים דרך האתר.

24
ספונסר
תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול
משחק משקיעים השנתי
החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום
תעודות סל ETF